Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 - Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden ..........................................................

Artikel 2 - Aanbiedingen / offertes .........................................................................................................

Artikel 3 - Prijzen ....................................................................................................................................

Artikel 4 - Betaling ..................................................................................................................................

Artikel 5 - Levering en leveringstermijn .................................................................................................

Artikel 6 - Garanties afnemer & gebondenheid .....................................................................................

Artikel 7 - Risico-overgang ......................................................................................................................

Artikel 8 - Aansprakelijkheid ...................................................................................................................

Artikel 9 - Vrijwaring ...............................................................................................................................

Artikel 10 - Overmacht & onvoorziene omstandigheden ......................................................................

Artikel 11 - Retentierecht/Eigendomsvoorbehoud ...............................................................................

Artikel 12 - Ontbinding ...........................................................................................................................

Artikel 13 - Industriële en intellectuele eigendom .................................................................................

Artikel 14 - Adviezen en ontwerpen .......................................................................................................

Artikel 15 - Reclamaties, klachten en garantie .......................................................................................

Artikel 16 - Overdracht ...........................................................................................................................

Artikel 17 - Privacy ..................................................................................................................................

Artikel 18 - Wijzigingen / aanvullingen ...................................................................................................

Artikel 19 - Geschillen & toepasselijk recht ............................................................................................

 

Contactgegevens:

Superstar B.V.

 

Artikel 1 - Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1.     Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:

      *  Chloïs Glittertattoo: Chloïs Glittertattoo als handelsnaam en tevens merk van Superstar BV gevestigd aan xxxx

      *  Contractspartij: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

      *  Afnemer: elke contractspartij die tot Chloïs Glittertattoo in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Chloïs Glittertattoo gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met Chloïs Glittertattoo een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.2.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Chloïs Glittertattoo gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer. Voor zover afnemer (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen afnemer en Chloïs Glittertattoo van toepassing verklaard.

1.3.     Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de rechtstreekse verkoop via de online winkel www.chloisglittertattoo.com of enige andere website welke eigendom is van Chloïs Glittertattoo, dan wel verkoop op beurzen of andere locaties.

1.4.     Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op bestellingen of rechtstreekse verkoop welke via e-mail is verzonden aan Chloïs Glittertattoo.

1.5.     Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.6.     Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Chloïs Glittertattoo en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.7.     Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Chloïs Glittertattoo van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door Chloïs Glittertattoo niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van Chloïs Glittertattoo, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium schriftelijk anders overeengekomen.

1.8.     De algemene voorwaarden zijn de afnemer vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

1.9.     Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Chloïs Glittertattoo wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Chloïs Glittertattoo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen / offertes

2.1.     Alle aanbiedingen/offertes van Chloïs Glittertattoo zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Chloïs Glittertattoo tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2.2.     Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). Chloïs Glittertattoo is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Indien de afnemer op de website van Chloïs Glittertattoo een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de afnemer op de knop ‘Bestelling afronden’ drukt of een bestelbevestiging per e-mail ontvangt, definitief. Op het moment dat de afnemer van Chloïs Glittertattoo een bevestiging per email ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.

2.3.     De orderbevestiging of bestelbevestiging dient door de afnemers zorgvuldig gecontroleerd te worden en in geval van fouten of onjuistheden moet onverwijld contact worden opgenomen met Chloïs Glittertattoo.

2.3.     In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, drukwerk, prijscouranten, folders, orderlijsten, websites, websites van derden, etc. opgenomen gegevens zijn voor Chloïs Glittertattoo nimmer bindend.

2.4.     Chloïs Glittertattoo is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Deze voorwaarden zullen dan nadrukkelijk in het aanbod worden vermeld. Bestellingen worden in ieder geval geweigerd indien niet alle noodzakelijke informatie door de klant is verstrekt, dan wel indien niet alle gegevens in de desbetreffende velden op het webshop orderformulier zijn ingevuld. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Chloïs Glittertattoo dit mee uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.5.     Chloïs Glittertattoo is gerechtigd bestellingen te weigeren, indien blijkt dat de persoon waarmee contact is geweest niet handelt uit naam van een bedrijf of organisatie. Chloïs Glittertattoo doet geen zaken met particulieren.

2.6.     Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vrijblijvend en kunnen door Chloïs Glittertattoo binnen twee werkdagen, ook nadat deze door de afnemer zijn aanvaard, worden herroepen. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.7.     Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende de voor Chloïs Glittertattoo geldende normale werktijden.

2.8.     Alle opgaven door Chloïs Glittertattoo van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Chloïs Glittertattoo kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Bij verschil tussen de bestelling van afnemer en de bevestiging van Chloïs Glittertattoo is uitsluitend Chloïs Glittertattoo's bevestiging bindend. Geringe afwijkingen dienen door de afnemer te worden geaccepteerd.

2.9.     Chloïs Glittertattoo heeft het recht om alle kosten die zij heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de afnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 3 - Prijzen

3.1.     Alle prijzen van Chloïs Glittertattoo zijn uitgedrukt in Euro's.

3.2.     Alle door Chloïs Glittertattoo gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.

3.3.     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Chloïs Glittertattoo aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzend - , porto - en verpakkingskosten.

3.4.     Chloïs Glittertattoo is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, e.d.

3.5.     Chloïs Glittertattoo is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

3.6.     De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten en e-mails van Chloïs Glittertattoo zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

3.7.     De afnemer vrijwaart Chloïs Glittertattoo van alle kosten en schade die voor Chloïs Glittertattoo mochten voortvloeien uit het feit:

      * Dat de afnemer niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat; en/of

      * Dat de afnemer onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Chloïs Glittertattoo en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat.

3.8.     Indien niet anders is overeengekomen geldt de prijs voor levering EXW (Ex Works) (Af Fabriek) Oosterhout, Nederland, volgens de laatste versie van de INCOTERMS.

3.9.     Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspannende vereisende werkzaamheden kan Chloïs Glittertattoo een extra, naar die gelijkheid vast te stellen, vergoeding in rekening brengen. Indien voor Chloïs Glittertattoo stagnatie uren ontstaan ten gevolge van door de afnemer meer c.q. derden te verrichten werkzaamheden, kan Chloïs Glittertattoo deze stagnatie uren bij de afnemer in rekening brengen.

3.10.  De afnemer stemt ermee in dat de facturen door Chloïs Glittertattoo in voorkomend geval op elektronische wijze verstuurd worden dan wel ter beschikking gesteld worden. Op verzoek van de afnemer zal een papierenfactuur worden verzonden. Chloïs Glittertattoo is gerechtigd hiervoor administratie- en verzendkosten door te berekenen.

 

Artikel 4 - Betaling

4.1.     Chloïs Glittertattoo is te allen tijde gerechtigd van afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

4.2.     Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Chloïs Glittertattoo afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende afnemer.

4.3.     Chloïs Glittertattoo is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als bedoeld in artikel 2 en 3 van deze Leveringsvoorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te brengen.

4.4.     De betalingsconditie bedraagt netto à contant (inclusief bankbetalingen, Ideal, Paypal, etc.) binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

4.5.     Indien afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is deze - zonder dat een ingebrekestelling is vereist - vanaf de factuurdatum een wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- onverminderd de aan Chloïs Glittertattoo verder toekomende rechten. Ingevolge artikel 119a Boek 6 BW wordt de wettelijke rente halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de "Wet op een betalingsachterstanden bij handelstransacties".

4.6.     In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door Chloïs Glittertattoo worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.

4.7.     In geval van betalingsverzuim is Chloïs Glittertattoo gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, tot dat de afnemer op verzoek en ten genoegen van Chloïs Glittertattoo zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen.

4.8.     Alle betalingen moeten geschieden op een door Chloïs Glittertattoo aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland of op een bestaande buitenlandse bankrekening indien dit schriftelijk is overeengekomen met Chloïs Glittertattoo.

4.9.     Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.10. Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij Chloïs Glittertattoo de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend

4.11. Het doen van betalingen van afnemer aan Chloïs Glittertattoo op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de afnemer. Chloïs Glittertattoo is niet aansprakelijk voor schade van afnemer verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcardgegevens door afnemer aan Chloïs Glittertattoo via het Internet of anderszins is voor eigen risico van afnemer. Chloïs Glittertattoo doet er echter alles aan om een veilige website en veilige betaalomgeving voor u te creëren.

4.12.  Chloïs Glittertattoo behoudt het recht om bij nieuw aangemelde bedrijven een aanbetaling van 50 tot 100% te hanteren, voor de eerste en tweede order.

 

Artikel 5 - Levering en leveringstermijn

5.1.     Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen - behoudens andersluidende schriftelijke regeling - de feitelijke of de door afnemer bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van afnemer c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.

5.2.     De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten, dan wel vermeld op de website, worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd gaat in op het moment, dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Chloïs Glittertattoo.

5.3.     De door Chloïs Glittertattoo opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijnen voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Chloïs Glittertattoo geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Chloïs Glittertattoo verstrekte gegevens. Overschrijding van termijnen geeft nimmer recht op schadevergoeding. De afnemer is als dan evenwel gerechtigd, naar ingebrekestelling bevattende redelijke nadere termijn tot nakoming van minimaal acht weken, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen zonder gerechtigd te zijn tot enige vergoeding van schade of kosten.

5.3.     Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.

5.4.     Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Chloïs Glittertattoo niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.

5.5.     Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan Chloïs Glittertattoo te worden gemeld.

5.6.     Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.

5.7.     Chloïs Glittertattoo heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer te leveren zijn niet meer te leveren. Chloïs Glittertattoo heeft ten alle tijden het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.

5.8.     Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Chloïs Glittertattoo.

5.9.     Tenzij de koper zelf voor de expediteur zorgt, worden de zaken door ons verzonden op een volgens ons gunstige manier, met door ons te kiezen expediteurs, voor rekening en risico van de koper.

5.10.  Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

 

Artikel 6 - Garanties afnemer & Gebondenheid

6.1.     Afnemer verplicht zich Chloïs Glittertattoo in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.

6.2.     Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:

      *  aan Chloïs Glittertattoo de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;

      *  de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen;

      *  de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00 - 18.00 uur kunnen plaatsvinden;

6.3.     Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door Chloïs Glittertattoo vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de afnemer, conform artikel 8.

6.4.     Onverminderd de verplichting tot betaling is afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door Chloïs Glittertattoo ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

6.5.     Annulering door afnemer van een overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van Chloïs Glittertattoo en onder vergoeding van door Chloïs Glittertattoo gemaakte kosten en geleden schade.

 

Artikel 7 - Risico-overgang

7.1.     Ongeacht hetgeen tussen Chloïs Glittertattoo en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van Chloïs Glittertattoo, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van de door afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.

7.2.     Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of de door afnemer ingeschakelde derde(n) is overgegaan, is afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.

7.3.     Chloïs Glittertattoo heeft het recht de producten, welke gereed zijnde, en door oorzaak onafhankelijk van haar wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de afnemer op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1.    Noch Chloïs Glittertattoo nog de afnemer beperken of sluiten aansprakelijkheid jegens elkaar uit wegens enige aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

8.2.     Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van Chloïs Glittertattoo tegenover afnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde/koopsom van de betreffende zaken c.q. diensten exclusief btw , zulks evenwel tot maximaal een bedrag van € 50.000,-. Indien geen koopsom kan worden aangewezen, is de aansprakelijkheid van Chloïs Glittertattoo beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijf van aansprakelijkheid verzekeraar ontvangt.

8.3.     De in lid 2 genoemde beperking geldt eveneens indien Chloïs Glittertattoo door afnemer uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.

8.4.     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

      * de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden;

      * redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Leveringsvoorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.5.     Chloïs Glittertattoo is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, incourante voorraden en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

8.6.     De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van Chloïs Glittertattoo.

8.7.     Chloïs Glittertattoo is nimmer aansprakelijk ter zake van de door afnemer aan Chloïs Glittertattoo in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.

8.8.     Indien de overeenkomst zaken betreft die Chloïs Glittertattoo van derden betrekt of betrokken heeft, is Chloïs Glittertattoo's aansprakelijkheid bovendien beperkt tot datgene waarvoor Chloïs Glittertattoo's leverancier of door Chloïs Glittertattoo ingeschakelde derden jegens Chloïs Glittertattoo aansprakelijk is.

8.9.     Onverminderd het bovenstaande is Chloïs Glittertattoo niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.

 

Artikel 9 - Vrijwaring

9.1.     Afnemer vrijwaart Chloïs Glittertattoo voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door Chloïs Glittertattoo of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart afnemer Chloïs Glittertattoo, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

9.2.     Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico's.

9.3.     Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

 

Artikel 10 - Overmacht & onvoorziene omstandigheden

10.1. Indien nakoming zijdens Chloïs Glittertattoo of afname zijdens afnemer door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen - onder uitsluiting van verdere rechten - bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

10.2.  Onder overmacht van Chloïs Glittertattoo wordt in ieder geval verstaan:

      * elke van de wil van Chloïs Glittertattoo onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd;

      * alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moet worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Chloïs Glittertattoo door toeleveranciers;

      *  de omstandigheid dat Chloïs Glittertattoo een prestatie (waaronder een prestatie van afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

      * stakingen;

      * bedrijfsstoornissen of bedrijfsonderbrekingen;

      * storingen in het verkeer, vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen;

      * overheidsmaatregelen die Chloïs Glittertattoo verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

      * relletjes, oproer, oorlog;

      * extreme weersomstandigheden;

      * brand;

      * douane vertragingen;

      * situaties waarin de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaken waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaan of verloren gaat zonder dat dit aan Chloïs Glittertattoo kon worden toegerekend;

      * in- , uit- en/of doorvoerverboden.

10.3.  Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van Chloïs Glittertattoo niet mag verwachten, kan de  rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 

Artikel 11 - Retentierecht/Eigendomsvoorbehoud

11.1.  Chloïs Glittertattoo is bevoegd om alle zaken die Chloïs Glittertattoo van afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Chloïs Glittertattoo, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van Chloïs Glittertattoo, dan is Chloïs Glittertattoo gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

11.2.  Zolang de afnemer niet volledig aan al zijn verplichtingen, ook toekomstige, jegens Chloïs Glittertattoo heeft voldaan, blijft de geleverde zaken, eigendom van Chloïs Glittertattoo en wordt onder opschortende voorwaarde geleverd. De afnemer draagt vanaf het moment van eerste oplevering het risico voor verlies of beschadiging van de geleverde zaken, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

11.3.  Zonder medeweten en schriftelijke goedkeuring van Chloïs Glittertattoo is de afnemer voor de betaling niet bevoegd de geleverde zaken aan derden te verpanden, met hypotheek te bezwaren, of de eigendom over te dragen en blijft Chloïs Glittertattoo eigenaar hiervan tot de afnemer integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens Chloïs Glittertattoo heeft voldaan.

11.4.  Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Chloïs Glittertattoo niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijke geleverde als eventueel nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt Chloïs Glittertattoo de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

11.5.  Indien en zolang Chloïs Glittertattoo eigenaar van de producten is, zal afnemer Chloïs Glittertattoo onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Chloïs Glittertattoo verschaft aan de afnemer op het moment dat de afnemer al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken echter onder voorbehoud van pandrecht van Chloïs Glittertattoo, ten behoeve van een andere aanspraken die Chloïs Glittertattoo op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Chloïs Glittertattoo zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

 

Artikel 12 - Ontbinding

12.1. Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten, een en ander onverminderd Chloïs Glittertattoo's andere rechten onder welke overeenkomst en zonder dat Chloïs Glittertattoo tot enige schadevergoeding is gehouden:

      * wanneer door de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen, dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;

      *  wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;

      *  wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;

      *  wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;

      *  wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.

12.2.  Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij - na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.

12.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Chloïs Glittertattoo op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en is Chloïs Glittertattoo gerechtigd de betreffende (reeds geleverde) producten terug te nemen. In dat geval zullen Chloïs Glittertattoo en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Chloïs Glittertattoo in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren. Indien Chloïs Glittertattoo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4.  Indien Chloïs Glittertattoo instemt met ontbinding, althans tot ontbinding overgaat zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Chloïs Glittertattoo verrichte prestaties en heeft Chloïs Glittertattoo onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.

12.5. Chloïs Glittertattoo behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 - Industriële en intellectuele eigendom

13.1. Chloïs Glittertattoo garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Chloïs Glittertattoo kan de afnemer echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

13.2.  Indien niettemin door Chloïs Glittertattoo moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Chloïs Glittertattoo geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal Chloïs Glittertattoo de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

13.3. Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij Chloïs Glittertattoo niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan Chloïs Glittertattoo ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

13.4.  De afnemer staat ervoor in geen inbreuk te maken (nog derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Chloïs Glittertattoo, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of naar te maken.

13.5.  Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Chloïs Glittertattoo de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of de afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De afnemer is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Chloïs Glittertattoo te retourneren op straffe van een boete van € 450,00 per overtreding, en € 100,00 per werkdag of dagdeel dat de afnemer verzuimd aan het verzoek van Chloïs Glittertattoo gehoor te geven. Het voorgaande laat onverlet alle overige rechten van Chloïs Glittertattoo waaronder het recht schadevergoeding te vorderen

 

Artikel 14 - Adviezen en ontwerpen

14.1.  Door Chloïs Glittertattoo verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

14.2.  Chloïs Glittertattoo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de afnemer uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp.

14.3.  Ingeval van opdracht neemt Chloïs Glittertattoo bij ontwerpen die niet door of namens haar zijn gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door de afnemer zijn voorgeschreven.

14.4.  Wenst de afnemer bij de opdrachten verantwoordelijkheid voor het door of namens hen gemaakte ontwerp aan Chloïs Glittertattoo over te dragen, dan behoeft deze de verantwoordelijkheid niet te aanvaarden.

14.5.  Door Chloïs Glittertattoo gemaakte ontwerpen voor afnemer blijven eigendom van Chloïs Glittertattoo en mogen deze naar eigen goeddunken gebruiken, tenzij schriftelijk met de afnemer anders is overeengekomen.

14.6.  Chloïs Glittertattoo aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door de afnemer zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.

14.7.  Indien bij levering van producten door Chloïs Glittertattoo en afnemer aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten en doeleinden is afnemer verplicht zich hieraan te houden. Chloïs Glittertattoo mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van de afnemer, van uitgaan dat afnemer en zijn personeel of de personen, die afnemer direct of indirect bij of met het product laten werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woord de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn voor gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal op de gebruiksaanwijzingen aanwezig is. Chloïs Glittertattoo is bereid afnemer voor zover mogelijk, die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen met dien verstande dat afnemer is gehouden de kosten ter zake te voldoen.

 

Artikel 15 - Reclamaties, klachten en garantie

15.1.  De afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derden, nauwkeurig te (doen) inspecteren.

15.2.  Voor afnemers geldt dat eventuele reclamaties over gebreken aan het producten die zijn te wijten aan materiaalfabricage fouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, inclusief klachten over facturen, uiterlijk binnen vijf dagen na aankomst van de producten schriftelijk bronvermelding van het gestelde gebrek aan Chloïs Glittertattoo moeten worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de Bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Chloïs Glittertattoo worden gemeld. De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd of Chloïs Glittertattoo niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. Na het verstrijken van de termijnen geldt dat geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanvaard en is de afnemer gehouden voor de producten te betalen. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van afnemer ten aanzien van de in geschil zijn de zaken niet opgeschort. Het staat de afnemer niet vrij de producten te retourneren, zonder voorafgaand overleg met Chloïs Glittertattoo. De kosten van retourneren zijn voorafnemer en de producten blijven voor zijn risico.

15.3.  Na het ontdekken van enig gebrek is afnemer verplicht om het gebruik de verwerking of verkoop van de betreffende producten onverwijld te staken.

15.4.  Reclamaties op opgeleverde gebruikte of geopende producten, worden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door Chloïs Glittertattoo niet in behandeling genomen.

15.5.  Indien tijdig, correct en levering overeenkomstig de bepalingen van lid 1 en 2, is gereclameerd naar het redelijke oordeel van Chloïs Glittertattoo genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren, Chloïs Glittertattoo de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de afnemer alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan een van de hiervoor gestelde prestaties van Chloïs Glittertattoo ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Chloïs Glittertattoo tot geen enkele verdere (schade) vergoeding zijn gehouden. Indien Chloïs Glittertattoo producten aan de afnemer levert welke Chloïs Glittertattoo van toeleveranciers heeft verkregen, is Chloïs Glittertattoo nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Chloïs Glittertattoo ten opzichte van haar leverancier aanspraken kan maken. Alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om de fabrieksgarantie bij de toeleverancier van Chloïs Glittertattoo te bedingen zijn volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de afnemer. Alle verzendkosten van afnemer naar Chloïs Glittertattoo zijn ten alle tijden voor rekening van afnemer.

15.6.  Het bepaalde in afdeling 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt tussen partijen uitgesloten.

15.7.  De eventuele garanties voor Chloïs Glittertattoo gelden niet indien en zolang de afnemer jegens Chloïs Glittertattoo in verzuim is, de zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, dan wel zorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld, de zaken langer dan gebruikelijk zijn opgeslagen, de zaken zijn opgeslagen in vorstgevoelige ruimte, de zaken aan te hoge temperaturen zijn blootgesteld en Chloïs Glittertattoo niet in staat is gesteld het gebrek te onderzoeken. Elke garantie verstrijkt in ieder geval één jaar na de levering.

 

Artikel 16 - Overdracht

16.1.  Het is afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Chloïs Glittertattoo te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

 

Artikel 17 - Privacy

17.1. Chloïs Glittertattoo behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

17.2. Alle door afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door Chloïs Glittertattoo gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Chloïs Glittertattoo noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

17.3.  Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Chloïs Glittertattoo

        (https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/chloisglittertattoo/c-3101824/privacy-cookies/) onder het kopje " Privacy & Cookies".

 

Artikel 18 - Wijzigingen / aanvullingen

18.1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.

18.2. Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Chloïs Glittertattoo in strijd mochten zijn met enige wetgeving, dan zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Chloïs Glittertattoo vast te stellen nieuwe wettelijk toelaatbare vergelijkbare bepaling. De overeenkomst blijft voor het overige geheel van kracht.

18.3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, zodanig dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

 

Artikel 19 - Geschillen & toepasselijk recht

19.1. Alle geschillen - waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd - welke tussen Chloïs Glittertattoo en afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door Chloïs Glittertattoo met afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen - behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken - worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Chloïs Glittertattoo.

19.2. Voor vorderingen van Chloïs Glittertattoo is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van afnemer bevoegd.

19.3.  Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil kenbaar moeten maken.

19.4.  Op de door Chloïs Glittertattoo met toepassing van deze algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.

19.5.  De Eenvormige Wetten (het Weens Koopverdrag, V.N.-verdrag van Wenen d.d. 11 april 1980) inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

19.5.  Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt d.d. 08-02-2016.

 

© 2015 - 2024 Chloïs Glittertattoo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel